கண்

கண்டதுதான் தெரிந்தது தெரிந்ததே உலகு
உலகத்தின் அளவே கண்

Comments

Popular Posts